เรียนเชิญเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็กร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็กเชียงราย

 

เรียนเชิญเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็กร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็กเชียงรายเป็นการร่วมตัวเพื่อดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่ยังไม่ได้จัดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้นสอง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

 

กำหนดการ

ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก

วันที่ 30 เมษายน 2561

08.30น. – 09.00น.                      ลงทะเบียน

09.00น. – 09.30น.                      แนะนำตัวสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

09.30น. – 10.00น.                       การเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานด้วยอาหารเป็นยา

10.00น. – 10.30น.                       พักรับประทานอาหารว่าง

10.30น. – 12.00น.                      ฟังคำชี้แจงการจัดสร้างระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่าย

12.00น. – 13.00น.                       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น. – 13.30น.                       ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นผู้ร่วมประชุมจากการได้รับประทานอาหาร

13.30น. – 14.30น.                     เครือข่ายแปลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูล

14.30น. – 15.00น.                      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00น. – 15.30น.                      เข้าร่วมประชุมประเมินการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลและการเสริมสร้าง

   สุขภาวะคนทำงานด้วยอาหารเป็นยาเสริม

 

 

 

*หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เหมาะสม

Related posts