เงื่อนไขและข้อบังคับ


เงื่อนไขในการใช้ระบบฐานมูลเครือข่ายองค์กรงานด้านเด็ก

1.เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลจัดทำเพื่อการรวมตัวของเครือข่ายองค์กรที่งานด้านเด็ก

2.เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลองค์กรและข้อมูลเด็กเครือข่าย

3.เพื่อเป็นการแปลกเปลี่ยนข้อมูลในการช่วยเหลือเด็ก

4.เพื่อให้องค์กรเครือข่ายมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นทิศทางเดี่ยวกันในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

5.ในการจัดทำเว็บไซต์ฐานนี้เป็นสื่อกลางให้กับเครื่อข่ายที่เป็นสมาชิกเท่านั้นหากต้องการข้อมูลเชิญลึกทางผู้ดูแลระบบจะดำเนินการประสานงานและให้องค์กรนั้นๆ ติดต่อกลับ(ด้วยตรง)